Silurian - 105

Cephalopod (Nautilus) (internal mold)