Evolution of Land Plants

Home » Exhibits » A Plant's History » Evolution of Land Plants

Cladogram of Plant Evolution

MYA = Million Years Ago | BYA = Billion Years Ago

Associated Exhibit : 
A Plant's History

Links:

Vascular Plants

Gymnosperms (cyadsginkgoconifers - ~300 MYA)

Angiosperms - ~120 MYA

ferns - ~400MYA

lycopods - ~410 MYA

horsetails - ~375 MYA

hornwortslivewortsmosses - ~420 MYA

algea - ~1.5 BYA